+

December Program

DECEMBER SEMINARS


SEMINAR PROGRAM

ÇAĞDAŞ FELSEFE VE SANAT İLİŞKİSİ. 


DOÇ. DR. ÖZGE EJDER


Pazartesi saat 13.30-15.30.   9, 16, 23, 30 Aralık


Çağdaş Felsefe ve Sanat İlişkisi Üzerine Seminerlerin ilk bir kaç haftası Platon’un “Ion Diyaloğu”, ve Devlet,, Aristoteles’in Poetika, Hume’un “Beğeni Ölçütü Üzerine” metinlerine bakıp Kant’ın güzel ve yüce yargıları ve Hegel’in estetik üzerine tartışmalarına değinilecek. Böylece sanat eserini bugün hala tartışılır olduğu kavramlar bakımından ele alabilecek kuramsal zemini tesis etmiş olacağız.


Sanat yapıtını model ve kopya, form ve içerik, görünür ve görünmez, ikilikleri bağlamında, güzel ve yüce yargılarının nesnesi olarak ve modern özneyi sorunsallaştırdığı yerlerde tartışmaya açmak bu seminerlerin temel amacı olacak.


Seminerlerin ikinci yarısında bu sorunsallaştırmaları belirli sanat yapıtları üzerinden yürüten Martin Heidegger,’in Van Gogh’u Maurice Merleau-Ponty’nin Cezanne’ı , Michel Foucault’nun Velazquez’i, Jacques Lacan’in Holbein’ı, ve Lyotard ve Jean Luc Nancy,’nin Barnett Newman’ı ele alışını ve son olarak Jacques Ranciere’ı okuyup tartışacağız. SANAT TARİHİ OKUMALARI 


DOC.DR. SERAP YÜZGÜLLER


Pazartesi saat 16.00-18.00 . 9, 16 Aralık


Kutsal Kitap’ta Mekan Sembolizmi (Aralık ayı / 2 seminer)


Eski ve Yeni Ahit’te doğa unsurları ve insan üretimi olan mekanlar genellikle dinsel sembolizm bağlamında yorumlanmıştır. İki metin arasında anlam açısından bütünsellik de oluşturan bu “mekan sembolizmi”, Hıristiyan ikonografisinin temel konularından biridir. Bu seminerimizde Batı sanatından görsel örneklerle Kutsal Kitap’ta mekan ve anlam ilişkisi üzerine tartışacağız.OKUMAK İSTEDİKLERİMİZ


ASUMAN KAFAOĞLU BÜKE


SALI SAAT 18.30-20.30.  3, 17 Aralık


3 Aralık, Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi, Peter Handke


Bu yıl Romanlari Kimlik incelemesi üzerinden okuyacağız..


15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz  KURAMLAR, METİNLER VE ÇAĞDAŞ SANAT. 


EMRE ZEYTİNOĞLU


11 Aralık Çarşamba saat 18.30-20.30


 “Kuramlar, Metinler ve Çağdaş Sanat” :


Estetik, özne ve sanat arasındaki ilişkileri tanımlayan kuramsal metinler örnek olarak gözden geçirilecek, her dönemde ortaya konulan tanımlar hatırlanacak, bunların kendi aralarındaki farklılıklara değinilecek ve sonuçta da çağdaş sanatın tarihsel referanslardan ayrıldığı noktalar ele alınacak. Ağırlıklı olarak çağdaş sanat ve küresel siyaset arasındaki ilişkilerden söz edilerek, öne çıkan örnekler üzerinden yorumlar yapılacak.


Anahtar sözcükler: Özne, Estetik, Hümanizma, Trans Hümanizma, Post Hümanizma, Teknoloji, Yapay Zekâ.


1- Hümanizma ; Trans Hümanizma ve Post Hümanizma üzerine karşılaştırma.


2- Bunların sanat ve estetik ile olan ilişkileri.


3- Çağdaş sanat hakkında saptamalar ve yorumlar.


4- Teknoloji, yapay zekâ, estetik ve sanat ilişkileri.


5- Yapıtlardan örnekler ve açıklamalar.CONTEMPORARY ART AND QUESTIONS OF GENRE. LEWIS JOHNSON (in English)  Yeni başlayacak


THURSDAYS @19.00-21.00.  5 Aralık


Lewis Johnson is a historian, critic, curator and theorist of art, specialising in modern, postmodern and contemporary art. An experienced educator in higher education in the UK and Turkey, he has published on a range of genres of recent art with publishers such as Routledge, Wiley-Blackwell, IB Tauris, Tate Publications and Liverpool, Manchester and Cambridge University Presses. These sessions will seek to provide ways of thinking about the meanings, effects and values of recent and contemporary art that questions of genre can provoke and help to clarify. If criticism sometimes seems to have put issues of medium, if not media, to one side, then it sometimes also seems as if art might be anything the artist selects, or gets produced, and exhibits. In contrast, these sessions will explore how recent artistic innovation has generated novel genres of art, such as performance, installation and intervention, while it has also involved the re-exploration of older kinds of art, including painting, sculpture and print-making, including photography. We will thus be asking some questions about the mixing of genres, or ‘hybridisation’, and in ways that involve issues of kinds of content as well as form in the wider culture.


Schedule of meetings:


1. Introduction: Questions of Genre in Contemporary Art: The Case of the Current Istanbul Bienale How thinking about the genre/s of work can help to clarify responses to art: we will be discussing work from the 16th Bienal we like and work we don’t, and trying to find out why. Works by: Armin Linke; Tala Madani; Ursula Mayer; Simon Starling; Hale Tenger; Piotr Uklanski; and [from a previous Bienal] Theaster Gates and Adrián Villar Rojas. 2. Kinds of Painting Considering some different kinds of painting and their cultural contexts in the work of recent and contemporary artists: Yves Klein; Daniel Buren; Agnes Martin; Anselm Kiefer; Sigmar Polke; Gerhard Richter; Georg Baselitz; Irwin; Komar and Melamid; Piotr Uklanski; Peter Doig; Ömer Uluç; Anna Boghiguian.


3. Kinds of Sculpture Considering some different kinds of sculpture and their cultural contexts in the work of recent and contemporary artists: Louise Bourgeois; Joseph Beuys; Marcel Broodthaers; Bruce Nauman; Eva Hesse; Ayşe Erkmen; Dorothy Cross; Jimmie Durham; Hale Tenger.


4. Kinds of Photographic Art Considering some different kinds of photographic art and their cultural contexts in the work of recent and contemporary artists: Andy Warhol; Victor Burgin; Cindy Sherman; Jeff Wall; Candia Höfer; Thomas Demand; Wolfgang Tillmans; Rabih Mroué; Walid Raad; İnci Eviner; Nil Yalter. Further artists whose work we will consider in later sessions may include: Francis Alÿs; Michael Asher; Selim Birsel; Andrea Büttner; Paul Chan; Cevdet Erek; Ryan Gander; Theaster Gates; Jenny Holzer; Gordon Matta-Clark; Rabih Mroué; Leo Porsager and Yinka Shonibare.  THURSDAYS @19.00-21.00. 5 Aralık


TARİH & FELSEFESİ


SEDA BİNBAŞGİL


Cuma saat 18.00_20.00. 6, 13, 20, 27 Aralık


Genellikle 1453’te İstanbul’un fethinden başlayıp, 1789 Fransız Devrimi’ne kadar tanımlanan bu süreçte, Avrupa’da feodal sistem çökmüş ve krallıklar güç kazanmıştır. Büyük coğrafi keşifler, Atlas Okyanusu'nun ticari öneminin artmasına yol açmış, bu da sömürge imparatorlukları’nın kurulmasına olanak sağlamıştır. 14. yüzyılda Rönesans’la birlikte Kilise egemenliğini kaybetmiş, Ortaçağ’ın skolastik düşünce sistemi yıkılmıştır. Bunun yerine pozitif düşünce; hümanizm, akıl, bilim ve deney ön plana çıkmıştır. Avrupa’da Reform sonucunda Hıristiyanlık iki ana mezhebe bölünmüş; Katolik ve Protestan çatışması, rekabet halindeki hanedanlar arasındaki iktidar kavgasıyla birleşince, Avrupa uzun ve sarsıcı savaşlara sürüklenmiştir.


Avrupa Yeniçağ’da bu önemli değişiklikleri yaşarken, Doğu’da ise Japon derebeylerinin bitmek bilmeyen savaşları, Hindistan’da kurulmuş olan göz kamaştırıcı Türk kökenli İmparatorluklarının giderek zayıflaması, Ruslar ve Osmanlılar’ın batılılaşma girişimleri, bu dönemin kayda değer diğer gelişmeleri olmuştur. Bütün bunlar Akıl Çağı olarak bilinen bir döneme denk gelmiş ve yeni bir felsefe türü için temel oluşturmuştur. Sadece aklın kullanılmasıyla dünya bilgisine ulaşılabileceğine inanan “Akılcılar”a karşı, bu bilgilerin yalnızca duyular aracılığıyla elde edilebileceğini öne süren “Deneyciler” çıkmıştır. “Deneycilik”in doğduğu topraklar olan Britanya’dan, daha sonra çalkantılı 17.yüzyılda da demokratik düşüncenin temellerini atan önemli filozoflar çıkacaktır. İşte bu seneki “Yeniçağ Tarih ve Felsefesi” seminerlerimizde, bir yandan yukarda bahsettiğimiz tarihsel gelişmeleri incelerken, öte yandan Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Bacon, Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley ve Hume gibi bu dönemin öne çıkan filozoflarının temel felsefelerine göz atacağız.


YENİÇAĞ’DA OSMANLI İMPARATORLUĞU Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nu incelemeden yapılacak bir “Yeniçağ’da Dünya Tarihi” seminerinin epey eksik kalacağı çok açıktır. 1453’te Konstantinopolis’i fethedip, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıkarak Yeni Çağ'ı başlattığı kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu, Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu haline gelmiştir. Altı yüzyıl boyunca Doğu ve Batı dünyası arasında bir köprü işlevi gören Osmanlı İmparatorluğu’nda Kanuni’nin devri, bolluk, askeri zaferler, düzenli toplum ve yüksek kültür seviyesi devri olmuş olsa da, 16. yüzyılın son on yılında başgösteren toplumsal hoşnutsuzluk, ekonomik ve askeri sorunlar, 17.yüzyılda da artarak imparatorluğun gerilemesine yol açmıştır. İşte bizim de bu sene odaklanacağımız dönemler, II.Bayezid’le başlayıp I.Abdülhamid’e kadar süren ve üç kıtayı da her bakımdan etkileyen bu ilginç tarihi süreç olacaktır.  SİNEMA VE FELSEFE ÇALIŞMALARI.


ZEYNEP TALAY TURNER


 Cumartesi saat  14.00-16.00.   7, 14, 21, 28  Aralık


Film ve Felsefe Film çalışmaları 20. yüzyılın başlarından itibaren önemli bir tartışma alanı haline gelmiştir. Birçok farklı disiplinden beslenen film çalışmaları günümüzde artık otonom bir alandır. Filmin beslendiği disiplinlerden biri de felsefedir. Felsefi birçok sorunsalın film analizinde ve film çalışmalarında ele alınabilmesi, detaylı olarak incelenebilmesi hem felsefenin hem de film çalışmalarının sorunsallar alanının genişlemesi ve zenginleşmesine olanak sağlar.


Biz de bu derste filmi felsefi sorunsalların ele alındığı bir illüstrasyonlar kaynağı olarak görmek yerine, filmin kendisinin de kendi araçlarıyla felsefi sorunsallar üretebileceği, kimi durumlarda bu sorunsallara cevaplar önerebileceğini göreceğiz. Filmle felsefe yapmanın imkanlarını araştıracağız.


1. Hafta Tape (Richard Linklater, 2001): Etik Kendilikler; Kendini Aldatma ‘Sanatı‘ Voyager/Homo Faber (Volker Schlöndorff, 1991): Etik Kendilikler; Kendini Aldatma ‘Sanatı‘


2. Hafta House of Games (David Mamet, 1987): Aldatma; Kendini Aldatma


3. Hafta White Ribbon (Michael Haneke, 2009): Şiddet ve Kötülük


4. Hafta Grizzly Man (Werner Herzog, 2005): Yönetmen Etiğinden Hayvan-öteki Etiğine


5. Hafta The Servant (Joseph Losey, 1963): Efendi-Köle Diyalektiği; Çift Teması Remains of the Day (James Ivory, 1993): Efendi-Köle Diyalektiği; Çift Teması


6. Hafta Persona (Ingmar Bergman, 1966): Oluşlar ve Hayvan-olma İnsanlık Durumu; İlişkiler Knife in the Water (Roman Polanski, 1962):


Ayrıca... İlişkiler; İlişkilenmeler The Five Obstructions (Jorgen Leth, Lars von Trier, 2003): Orijinallik ve Gerçeklik; Pierre Menard The Reader (Stephen Daldry, 2008): Duygular, Duygulanımlar, Etik The Night Porter (Liliana Cavani, 1974): Duygular, Duygulanımlar, Etik Dr. Money and the Boy with no Penis (Sanjida O’Connell, 2004): Toplumsal Cinsiyet TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.


HAYATA KARŞI BİR DURUŞ ŞEKLİ OLARAK TAKI VE HEYKEL


Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 11.00-13.30


Hayata karşı bir duruş şekli olarak Takı ve Heykel.


info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.comSEMİNERLER MAYIS  2020 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR